Fundusze

Działanie „Szybka ścieżka” stanowi szansę pozyskania najwyższego poziomu dofinansowania związanego z prowadzeniem i wdrożeniem wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących wdrożenie wdrażanie innowacji produktowych bądź procesowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać firmy, które planują przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, i na ich podstawie planują wprowadzenie na rynek nowego/ znacząco ulepszonego produktu bądź procesu – kluczowa w tym aspekcie jest innowacyjność (wymaganym poziomem jest innowacyjność min. w skali kraju)

Podsumowując – działanie Szybka ścieżka skierowane jest do firm planujących prace badawcze oraz inwestycje w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, będącego wynikiem prac B+R.

Zmiany w Szybkiej ścieżce od 2019 roku

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy.
Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych.

W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi.
Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

W ramach „szybkiej ścieżki o dofinansowane mogą aplikować projekty:
a) obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
b) projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie są kwalifikowalne
c) wpisujące się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje„, np. zdrowe społeczeństwo (medycyna, biotechnologia medyczna, produkty lecznicze), biogospodarka rolno-spożywcza (żywność wysokiej jakości), zrównoważona energetyka (energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku), gospodarka odpadami, robotyka i automatyka, nanotechnologia,
d) projekty, w których Wnioskodawca zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu
-wprowadzenie do własnej działalności
-udzielenie licencji
-sprzedaż praw do wyników
d) projekty muszą wykazywać się innowacyjnością na poziomie kraju.

O dofinansowanie w działaniu 1.1.1 PO IR mogą więc aplikować firmy, które mają pomysł na produkcję nowych bądź znacząco ulepszonych produktów/procesów powstałych na bazie prac badawczo-rozwojowych.

W ramach „szybkiej ścieżki oceniane są następujące kryteria merytoryczne:

1.Zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

2.Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

3.Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

4.Nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt – oraz spełnienie kryterium „nowości rozwiązania” minimum w zakresie rynku PL

5.Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (od 0 do 5 pkt)
Wymagane min 3 pkt

6.Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 albo 3 pkt)
Brak wymogów minimalnej ilości pkt w danym kryterium

Podsumowując projekt może uzyskać dofinansowanie w ramach Szybkiej ścieżki jeżeli:
-spełni wszystkie kryteria obligatoryjne oraz
-uzyska min. 15 punktów, na 28 możliwych.

źródło: PARP

Nowe nabory w Bonach na innowacje dla MŚP z komponentem dostępności.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu „Bony na innowacje dla MŚP – etap 1 usługowy”. Wnioski będzie można składać od 20 marca do 28 listopada 2019 r. Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi. Ponadto w działaniu poświęconemu dostępności usługi B+R muszą być nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.Źródło: RPO Małopolska

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.Instytucją Organizującą Konkurs jest:Małopolskie Centrum Przedsiębiorczościul. Jasnogórska 1131-358 KrakówTermin rozstrzygnięcia konkursuPrzez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • maj 2019 r. dla I rundy;
 • lipiec 2019 r. dla II rundy.

Miejsce i sposób składania wnioskówWniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf 1,5 MB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego. System będzie dostępny od dnia 30 listopada 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 lutego 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

a) jednostek naukowych,
b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
c) organizacji pozarządowych,
d) instytucji otoczenia biznesu
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.Na co można otrzymać dofinansowanie?W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.(a) fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz
(b) fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,4)    walidacja danego rozwiązania,5)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.Kryteria wyboru projektówKryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf 562 KB).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursieOrientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 210 759 895,64 PLN.Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektuMaksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:
I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):            – w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe: a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,c)  pozostali beneficjenci – 50%,- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,a)  pozostali beneficjenci – 25%, – w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,c) pozostali beneficjenci – 50%.Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50% – dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).III. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.IV. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:a)    mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,b)    średnie przedsiębiorstwa – 45%,c)    pozostali beneficjenci – 35%.Minimalny wkład własny WnioskodawcyW przypadku pomocy badawczo-rozwojowej w ramach fazy B+R minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 • w przypadku studium wykonalności – 30%.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach fazy wdrożeniowej minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%,
 • pozostali beneficjenci – 65%.

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektuMinimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.


Źródło:BIP

Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne

W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, a także edukacji i zdrowia.Pełna oferta na kwiecień obejmuje 37 naborów z programów ogólnopolskich, 73 konkursy z programów regionalnych  i 4 konkursy z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

Innowacje

Rozwój firmy za pomocą innowacyjnych rozwiązań? Taka szansa otwiera się w kwietniu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który chcą zainwestować w swój biznes. Pozyskać mogą nawet 700 tys. zł na inwestycje w innowacje i do 350 tys. na usługi pomocne we wdrożeniu innowacji.Efektem projektu ma być wprowadzenie na rynek produktu lub procesu – nowego lub ulepszonego. W przeprowadzeniu inwestycji i wdrożeniu nowatorskiego pomysłu o charakterze technologicznym pomogą przedsiębiorcom Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). To m.in: centra innowacji, inkubatory lub parki technologiczne.Dzięki IOB przedsiębiorca zyskuje dostęp m.in. do usług doradczych, pomocnych we wdrożeniu innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej. Może również skorzystać z infrastruktury badawczo-rozwojowej, która umożliwi wdrożenie w przedsiębiorstwie technologicznej innowacji.Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i posiadasz firmę w województwie podlaskim, możesz uzyskać wsparcie na projekty promocyjne takie jak np.: udział w krajowych i zagranicznych targach/wystawach, organizacja wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych. Na wydarzenia za granicą RP otrzymasz do 100 tysięcy złotych, a w Polsce to 50 tysięcy dofinansowania. Cała pula na konkurs to aż 8 mln zł.

Badania i rozwój

Prowadzisz biznes jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca w średnim mieście? Możesz otrzymać dofinansowanie na wdrożenie w firmie wyników prac badawczo-rozwojowych. Mogą to być prace zrealizowane samodzielnie przez ciebie jako przedsiębiorcę lub na twoje zlecenie. Możesz je również zakupić. Ważne, aby wyniki tych prac prowadziły do wejścia na rynek znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi). Dzięki wsparciu sfinansujesz wydatki inwestycyjne, usługi doradcze czy prace rozwojowe. Na swój projekt możesz otrzymać do 20 mln zł wsparcia unijnego, w tym na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys. zł, a na usługi doradcze: 500 tys. zł.W województwie śląskim, od końca kwietnia, wszystkie firmy, w tym duże, mogą startować w konkursie dotyczącym obszaru B+R. Na projekty dotyczące infrastruktury B+R, czyli np. utworzenia bądź rozbudowy laboratoriów możesz uzyskać do 10 mln złotych dofinansowania. W tym samym konkursie możesz zdobyć do 5 mln złotych na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Musisz w swoim projekcie założyć wtedy badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe.Ponad 84 mln złotych to pula, która czeka na przedsiębiorców z województwa łódzkiego w konkursie dotyczącym infrastruktury B+R. Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej możesz zdobyć do 25 mln złotych!

Edukacja

Jako przedsiębiorca do końca kwietnia możesz ubiegać się o wsparcie unijne na przygotowanie rozwiązań, które zaangażują pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Musisz prowadzić działalność w jednej z 32 wskazanych branż (XLSX 3 MB). Projekt możesz realizować samodzielnie lub w partnerstwie.Projekt ma wspierać szkoły i placówki oświatowe oraz pośrednio uczniów szkół zawodowych. Powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt.W konkursie dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdą z 32 branż. Dla każdej branży przewidziano określoną wysokość środków na projekt. Na projekt możesz otrzymać nawet 100% dofinansowania.Więcej informacji na stronie programu Wiedza Edukacja Rozwój.


Źródło: BGK

Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2016 r.” Nr projektu POIR.05.01.00-00-0005/15
„Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2017 r.” Nr projektu POIR.05.01.00-00-0009/16„Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2018 r.” Nr projektu UDA-POIR.05.01.00-00-0003/17-00
„Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2016 roku.” Nr projektu POPT.01.01.00-00-0089/16
„Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2017 roku.” Nr projektu POPT.01.01.00-00-0126/17„Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2018 roku.” Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0183/17-00Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od dnia 30 maja 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). Na mocy zawartej umowy, BGK stał się instytucją właściwą do rozpatrywania protestów zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.). W związku z powyższym, protesty dotyczące wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR wnosić należy bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego na adres:
Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Programów Europejskich Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa————————–Uprzejmie informujemy, że w sekcji „Dokumentacja konkursowa – Materiały dla beneficjentów” zamieszczony został Komunikat w sprawie obowiązywania nowych Dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – program przewidziany do realizacji w latach 2014-2020 jako następca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane będzie głównie w ramach dwóch celów tematycznych (CT):
 • CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – wsparcie skoncentrowane będzie przede wszystkim na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji.
 • CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.
Wsparcie adresowane będzie m.in. do:
 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Szczegółowy opis osi priorytetowych PO IR Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje.Szczegółowy opis 19 krajowych inteligentnych specjalizacjiBank Gospodarstwa Krajowego pełni w PO IR rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.„Kredyt na innowacje technologiczne” (wcześniej „Kredyt technologiczny” – dostępny w perspektywie UE 2007-2013) to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych.Do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia.Podstawą prawną do udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej jest ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, ze zm.).

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

Instytucja Pośrednicząca dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizując swoje obowiązki, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegana jako instytucja przeciwna nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji.Informujemy, że wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO IR promują kulturę przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające PO IR wprowadziły systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji.Obowiązek przestrzegania zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości spoczywa na wszystkich Instytucjach Systemu Realizacji PO IR, beneficjentach projektów POIR oraz ich kontrahentach.Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z wdrożoną polityką przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia Instytucji Zarządzającej oraz odpowiednich służb i organów ścigania.

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Dzięki jednemu budżetowi sprostanie wyzwaniom jest tańsze i skuteczniejsze niż gdyby każde państwo członkowskie miało stawiać im czoła samemu. W ten sposób od ponad 40 lat Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. W latach 2014-2020 82,5 mld euro, które Unia przeznaczyła dla Polski, zostanie zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji.

Skąd pochodzą pieniądze?

Budżet Unii Europejskiej tworzą głównie dochody pochodzące z państw członkowskich. Obecnie budżet Unii osiąga poziom ok. 1% dochodu narodowego brutto Unii. Budżety roczne są ustalane w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy, zwany także perspektywą finansową Unii Europejskiej. Dzięki temu wydatki są ponoszone w sposób przewidywalny. Obecny plan finansowy obowiązuje do 2020 r.

Struktura Funduszy Europejskich

Unia Europejska wydaje pieniądze za pośrednictwem różnych funduszy, programów i instrumentów finansowych.

Pięć głównych funduszy wspiera rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020. Są to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  – jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.
 • Europejski Fundusz Społeczny – głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Dowiedz się więcej o Europejskim Funduszu Społecznym.
 • Fundusz Spójności  – jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  – fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Dlaczego Polska otrzymała fundusze?

Głównym kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca. Regiony o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75% – 90% średniego poziomu unijnego zaliczane są do regionów w okresie przejściowym, a bardziej rozwinięte to te, których PKB na mieszkańca osiąga 90% lub więcej średniej unijnej.
Nasz poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE. Tylko województwo mazowieckie przekroczyło granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.
Poza obiektywnym kryterium podziału funduszy, jakim jest poziom PKB na mieszkańca, wielkość przyznanych danemu państwu środków zależy od wielu innych czynników i zawsze jest przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

Na co przeznaczone będą fundusze?

Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami otrzymają duże wsparcie na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej. Ponadto fundusze sfinansują inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli skupienie się poszczególnych regionów na wybranych priorytetach polityki innowacyjnej.
Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.
Za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce odpowiada Minister Rozwoju. To jego zadaniem jest koordynowanie realizacji założeń wynikających z najważniejszego dokumentu opisującego, jak i na co w latach 2014-2020 będą przeznaczone Fundusze Europejskie – Umowy Partnerstwa.
Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Programy krajowe

Środki unijne w programach krajowych
Lp. Nazwa programu Fundusze Europejskie
1. Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro
2. Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro
3. Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro
4. Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro
5. Program Polska Wschodnia 2 mld euro
6. Program Pomoc Techniczna 0,7 mld euro

Najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój. To również największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” – to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.
Kolejny Program Polska Cyfrowa ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.
Program Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.
Program Pomoc Techniczna ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.

Ponadto w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,5 mld euro) oraz Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro).

Programy regionalne

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.
Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Więcej informacji o programach regionalnych.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Tym, co odróżnia programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro) od programów regionalnych i krajowych, jest ich międzynarodowy charakter oraz nacisk na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji.

Fundusz „Łącząc Europę”

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania unijnego dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego wynosi 80%, a dla pozostałej części kraju – 85% jak dla wszystkich regionów mniej rozwiniętych.

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu

Uszczegółowieniem priorytetów transportowych zawartych w Strategii Rozwoju Transportu jest Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Dokument Implementacyjny uszczegóławia SRT przez określenie celów operacyjnych, jakie Polska musi osiągnąć w latach 2014-2023 w różnych gałęziach transportu, korzystając ze wsparcia funduszy UE. Jest to więc kompleksowy plan strategiczny inwestycji transportowych, wymagany przez Komisję Europejską.

Więcej informacji znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.


Autor PARP: Praca zbiorowa
W drugim konkursie działania „Badania na rynek” przedsiębiorcy złożyli 197 projektów, z których 157 zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Do dofinansowania rekomendowano 50 projektów. 107 projektów nie spełniło części kryteriów merytorycznych, co uniemożliwiło ich rekomendowanie do uzyskania wsparcia.
Aby pomóc potencjalnym wnioskodawcom właściwie przygotować projekty i starać się o dofinansowanie w tym instrumencie wsparcia, dokonano analizy przyczyn negatywnej oceny projektów, z której wnioski zamieściliśmy w niniejszym opracowaniu.
Przygotowany materiał ma charakter pomocniczy. Wszystkie ewentualne rozbieżności pomiędzy tym dokumentem, a dokumentacją programową do działania, należy rozstrzygać na korzyść dokumentacji programowej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że kryteria oceny projektów w kolejnych konkursach oraz ich opisy zostały zmodyfikowane. Przedsiębiorcy, którzy chcą aplikować o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.1 POIR powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim obowiązującą dokumentację programową.

Spis treści
1. WYDATKI W RAMACH PROJEKTU SĄ RACJONALNE I UZASADNIONE Z PUNKTU WIDZENIA CELU I ZAKRESU PROJEKTU
2. PROJEKT DOTYCZY WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH
3. WNIOSKODAWCA POSIADA ZDOLNOŚĆ DO SFINANSOWANIA PROJEKTU
4. WSKAŹNIKI SĄ OBIEKTYWNIE WERYFIKOWALNE I ODZWIERCIEDLAJĄ ZAŁOŻONE CELE PROJEKTU
5. POTENCJAŁ RYNKOWY PRODUKTU BĘDĄCEGO EFEKTEM PROJEKTU
6. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU DO REALIZACJI
7. PROJEKT MA POZYTYWNY WPŁYW NA POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, O KTÓREJ MOWA W ART. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013
8. INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
9. PROJEKT DOTYCZY JEDNEJ Z DOPUSZCZALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 POIR FORM INWESTYCJI POCZĄTKOWEJ

2017_badania_na rynek_poradnik


Zródło: BIP

Program Start In Poland – pakiet instrumentów dla innowacyjnych firm

Prawie 3 miliardy złotych z programu StartInPoland opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności, zostanie zainwestowane w rozwój startupów w Polsce. Firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji i akceleracji, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej. To największy tego rodzaju program w Europie Środkowo Wschodniej.

Inkubacja

Początkiem będzie identyfikacja pomysłów opartych na rozwiązaniach innowacyjnych, a także weryfikacja ich potencjału rynkowego oraz przygotowania do inwestycji. Najlepiej rokujące startupy, w celu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania, otrzymają wsparcie kapitałowe na poziomie inwestora mniejszościowego. Jest ono skierowane na fazę wczesnego rozwoju przedsiębiorstw.

Ten etap będzie realizowany pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju, który tworzy wehikuł inwestycyjny (fundusz funduszy) pod nazwą PFR Ventures. Za pomocą tego podmiotu fundusze typu Venture Capital oraz aniołowie biznesu zostaną wyposażeni kapitał, który zostanie przeznaczony na inwestycje w wyselekcjonowane innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe. Planowana przeciętna wartość inwestycji w spółkę to około 500 tys. zł

W sprawie aplikowania o kapitał oraz ich wsparcie, innowatorzy będę zapraszani do kontaktu bezpośrednio z funduszami Venture Capital, które pozyskają wsparcie od PFR Ventures. W listopadzie 2016 roku zostanie ogłoszony nabór na fundusze VC, a pierwsze środki powinny być dostępne pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku.

Akceleracja

To pierwszy uruchomiony komponent Start In Poland, jako pilotażowy konkurs realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Posłuży on opracowaniu i przeprowadzeniu programów akceleracyjnych, w których startupy – nowe spółki technologiczne – będą mogły rozwijać się we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Startupy przejdą autorski program stworzony w partnerstwie korporacji z doświadczonymi akceleratorami, dzięki któremu uzyskają nie tylko wsparcie finansowe, ale też dostęp do wysokiej klasy mentorów, zasobów, kompetencji, infrastruktury, nowych klientów i rynków zbytu. Budżet pilotażowego konkursu to 35 mln zł.

21 listopada 2016 r. wybrano 10 akceleratorów, które w procesie akceleracji współpracują z 31 dużymi firmami z różnych branż (m.in. energetycznej, fintech, spożywczej, ochrony zdrowia, motoryzacyjnej, maszynowej, transportowej). Młode firmy przechodzą autorski program stworzony w partnerstwie korporacji z doświadczonymi akceleratorami, dzięki któremu zyskują nie tylko dostęp do wysokiej klasy mentorów, infrastruktury, ale także klientów i rynków dużych korporacji. Dzięki temu mają szansę na zdobycie doświadczenia w budowaniu kontaktów i współpracy z dużymi firmami, a także na  zdobycie  partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów. Efektem programu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby dużych przedsiębiorstw.

Rozwój

Wsparcie rozwoju działalności startupów zapewnią inwestorzy na poziomie later stage, czyli tzw. drugiej i trzeciej rundy inwestycyjnej. Wsparcie w formie inwestycji kapitałowej w startupy po fazie zalążkowej, seed, służyć będzie zwiększeniu skali ich działalności, w tym m.in. rozwinięciu działalności badawczo-rozwojowej, uruchomieniu produkcji masowej oraz wdrażaniu swoich rozwiązań w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby dużych przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa.

Ten etap będzie realizowany pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju. Założeniem jest większe otwarcie dużych spółek, w tym spółek Skarbu Państwa na innowacje m.in. poprzez zbudowanie portfela potrzeb innowacyjnych, a przede wszystkim świadome inwestycje w innowacyjne projekty realizowane przez startupy. Dzięki temu instrumentowi polskie przedsiębiorstwa będą podnosić i zwiększać nakłady na działalność innowacyjną, zapewniając dynamiczny rozwój gospodarki poprzez wsparcie projektów mających szansę odnieść sukces, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jednocześnie w ramach programu wzmacniane będą kompetencje kadry odpowiedzialnej za innowacje w dużych spółkach, podejmującej decyzje o inwestycjach w innowacyjne projekty realizowane przez startupy.

Dodatkowo przewidziane zostały działania wzmacniające przyciąganie talentów i knowhow z zagranicy do Polski. Będzie to przeprowadzone w formule konkursu na najciekawsze rozwiązania dla spółek Skarbu Państwa, adresowanego zarówno do młodych przedsiębiorców z Polski jak i z zagranicy, przede wszystkim Europy Środkowej i Wschodniej. Program Start In Poland będzie obejmował także, w formie tzw. otwartych innowacji, system wsparcia transferu technologii, zorientowany na pozyskiwanie technologii od partnerów zewnętrznych oraz udostępnianie posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów stanowiących własność intelektualną.

Całość ekosystemu rozwoju startupów w Polsce w ramach Start In Poland zostanie również wzmocniona uzupełniającymi działaniami wskazanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

15 maja 2017 r. uruchomiono pierwszy konkurs dla funduszy kapitałowych (grup zarządzających), które pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju będą realizowały komponent Starter. Inwestycje kapitałowe w startupy skierowane są w tym komponencie na fazę wczesnego rozwoju przedsiębiorstw (pre-seed, seed). Zidentyfikują one pomysły oparte na innowacyjnych rozwiązaniach i zweryfikują potencjał rynkowy przedstawionych pomysłów. Rozpoczęto także proces konsultacji ze środowiskiem Aniołów Biznesu, w ramach przygotowań do uruchomienia komponentu Biznest. W przygotowaniu są dalsze komponenty inwestycyjne, dla działających młodych firm, które potrzebują kapitału na ekspansję.

Więcej na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju

Realizacja

Program Start In Poland jest marką parasolową, która skupia najważniejsze instrumentarium wsparcia startupów w Polsce. Działania w zakresie instrumentów kapitałowych zostały skonsolidowane i będą realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. Natomiast w zakresie programów akceleracyjnych istotną rolę będzie pełniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Finansowanie

Środki pochodzić będą z funduszy europejskich, tj. Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, a także ze środków prywatnych. Drugą część mają dołożyć fundusze venture capital z całego świata, inwestujące w obiecujące przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie ich rozwoju. One zapewnią rynkowe podejście z najlepszymi parametrami biznesowymi.